Home Page Contact Us
Search :   
About us Educational porgram Events Partnerships Personal Stories Variety scouts Donations Golden Heart Volunteering

   Home Page >> Personal Stories

אמץ ילד

"וראייטי" ישראל עוזר באהבה לילדים בעלי צרכים מיוחדים עד גיל 18. בין הפרויקטים השונים פועל כבר מספר שנים, פרויקט "אמץ ילד". במסגרת פרויקט זה ניתן, ע"י מתן תרומה של 500 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים, עבור כל ילד (סה"כ 6,000 ₪), "לאמץ" ילד או מספר ילדים המחכים לתמיכה, מתוך אלפי הילדים שבטיפולנו. בכך תוכלו לראות עצמכם שותפים באופן אישי בקידומם של הילדים עם הצרכים המיוחדים.

כל ה"מאמצים" יכולים לקבל פרטים אודות איבחון הילדים וייעוד התרומה. אימוץ כזה יאפשר לנו להשתתף בעלות רכישת ציוד, אבזור רפואי או טיפולים פארארפואיים להם נזקקים הילדים, והתרומה תועבר במלואה למימון צרכי הילדים, תוך פיקוח צמוד.

 


 

About Us Whom do we help? Events Partnerships Personal stories Donations Golden Heart Pin Do you wish to volunteer
      בנייה ע''י תרמת